ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಪನ

ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ.